COMMUNITY ROUNDUP

Eshani Shah
Boston

Jharna Madan
Boston

Reena Rao
CA

Vandana
Chicago

Sirmukh Manku
DC

Preet Sahi
FL

Swapna Shah
FL

Anjali Chhabria
GA

D. K. Patel
Kansas

Raj Nangia
LA

Gowri Goli
NC

Mahesh Desai
OH

Sheetal Parikh
OH

Nalini Raja Patel
SC

Balwinder Kaur
Seattle

Manisha Mehta
TX

Seema Govil
TX